Wij zijn kwaliteitsbouwers: en dat kan alleen dankzij onze in drie generaties opgebouwde diep­gaande kennis van alle facetten van het bouwproces.

1. Privacyverklaring

Dit is de Privacy­verklaring van het Verwelius concern, hierna te noemen: «Verwelius». In deze verklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met persoons­gegevens die wij van u verkrijgen.

Verwelius draagt zorg voor vertrouwe­lijke behandeling van de persoons­gegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoons­gegevens gebeurt op een wijze die in over­een­stemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Doeleinden van de gegevens­verwerking

Verwelius verwerkt uw persoons­gegevens:

  • om met u een over­eenkomst (arbeids-, huur- of koop-) te kunnen sluiten of
  • omdat de wet dit vereist of
  • omdat u daar toe­stemming voor ge­geven heeft of
  • omdat er een ge­recht­vaardigd belang (bijv. uw en onze veilig­heid) bij is.

3. Derden

Verwelius verstrekt uw persoons­gegevens uit­sluitend aan derden indien dit nodig is:

  • voor de uit­voering van onze over­een­komst met u of
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of
  • om uw onder­houds­verzoek te kunnen doen afhandelen.

Verwelius kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoons­gegevens kunnen bieden. Met deze andere partijen sluiten wij een ver­werkers­overeen­komst indien nodig. Een dergelijke overeen­komst dient ter waar­borging van uw privacy rechten.

Er vindt geen over­dracht van persoons­gegevens naar landen buiten de Europese Unie plaats.

4. IP-adres

Tijdens uw bezoek aan een van onze websites kan het IP-adres van de door u gebruikte computer worden ge­regi­streerd. Aan de hand van het IP-adres kan de gebruiker van de website worden geïdenti­ficeerd. Verwelius registreert de IP-adressen echter niet voor dit doeleinde, maar voor statische analyse (zie Google Analytics).

5. Cookies

Op onze websites kan gebruik gemaakt worden van cookies om uw beleving van de website te onder­steunen, om uw gebruik van de website te analyseren en om ons te helpen bij onze marketing­inspanningen. De be­treffende websites zijn voorzien van een Cookie verklaring.

6. Statistische analyse door Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een service die wordt aan­geboden door Google. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt ge­gene­reerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens door­gestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door Google wordt deze informatie gebruikt om Verwelius diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internet­gebruik. Google mag deze informatie aan derden ver­strekken indien Google hiertoe wettelijk wordt ver­plicht, of voor zover deze derden de in­formatie namens Google verwerken.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser­software over­een­komstig in te stellen. In dit geval zijn wellicht niet alle functies van de website volledig voor u be­schikbaar. Door gebruik te maken van de be­treffende website geeft u toe­stemming voor het ver­werken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doel­einde zoals hier­boven omschreven.

7. Beveiliging

Verwelius heeft passende maat­regelen genomen om mis­bruik en verlies van, onbevoegde toegang tot en andere ongewenste handelingen met uw persoons­gegevens tegen te gaan.

8. Bewaartermijn

Verwelius zal de verzamelde persoons­gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld of dan strikt nood­zakelijk is of dan wettelijk vereist is.

9. Privacy rechten

U hebt onder voor­waarden het recht uw persoons­gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoons­gegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onder­werpen aan ge­auto­mati­seerde individuele besluit­vorming. Het is belang­rijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aan­tonen dat de gegevens die u wilt contro­leren en/of beïnvloeden daad­werkelijk van u zijn.

Verzoeken kunt u schriftelijk melden aan onder­staand adres:

Verwelius Holding B.V.
t.a.v. de Directie
Energieweg 2
1271 ED Huizen
of via e-mail naar directie

10. Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoons­gegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden aan directie

Klachten over de verwerking van uw persoons­gegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Aanpassen Privacyverklaring

Verwelius behoudt zich het recht voor dit Privacy­verklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op de website www.verwelius.nl.