Het kantoor van Verwelius: een in­spi­re­rende werk­plek voor ons team van specia­listen dat elke dag weer nieuwe uit­dagingen vindt in ont­wikkelen, bouwen, financieren, beleggen en beheren.

1. Disclaimer

Op het gebruik van deze website (verwelius.nl) zijn de na­volgende gebruikers­voorwaarden van toe­passing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikers­voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

2. Gebruik van informatie

Verwelius streeft ernaar op deze website altijd actuele infor­matie aan te bieden. Hoewel deze infor­matie met de grootst mogelijke zorg­vuldig­heid is samen­gesteld, staat Verwelius niet in voor de vol­ledig­heid, juist­heid of actualiteit van de infor­matie. De infor­matie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies.

Aan de infor­matie kunnen geen rechten worden ont­leend. Verwelius aan­vaardt geen aan­sprakelijk­heid voor schade die voort­vloeit uit het gebruik van infor­matie of de website en even­min voor het niet of niet goed functio­neren van de website.

Op basis van het ver­zenden of ont­vangen van infor­matie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Verwelius en de gebruiker van de website ontstaan.

3. E-mail

Verwelius garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ont­vangen of verwerkt, omdat tijdige ont­vangst van e-mails niet kan worden ge­garan­deerd. Ook de veilig­heid van het e-mail­verkeer kan niet volledig worden ge­garan­deerd door de hieraan ver­bonden veilig­heids­risico’s. Door zonder encryptie of wacht­woord­be­veiliging per e-mail met Verwelius te correspon­deren, accep­teert u dit risico.

4. Hyperlinks

Deze website bevat hyper­links naar websites van derden. Verwelius heeft geen invloed op websites van derden en is niet ver­ant­woorde­lijk voor de be­schik­baar­heid of inhoud daar­van. Verwelius aan­vaardt dan ook geen aan­sprakelijk­heid voor schade die voort­vloeit uit het gebruik van websites van derden.